คำอธิบายรายวิชา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI
วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม (ง30201) เรื่อง ตัดต่อภาพยนตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ศึกษาบทบาทและความสำคัญและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ สำหรับงานผลิตสื่อประสม ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานโปรแกรมสร้างงานด้านตัวหนังสือ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์และการนำเสนอการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ ในการหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมและนำมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการในการทำงานและการผลิตชิ้นงานสื่อประสม ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างชิ้นงานและการนำเสนองาน การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ความอดทนและรับผิดชอบ จินตนาการ การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างชิ้นงานและการนำเสนองาน การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการเรียนรู้ผ่านโครงสร้างของความหมาย ความสำคัญ ทฤษฏี หลักการ วิธีการ กระบวนการเทคโนโลยีและคุณธรรม ผู้เรียนจะนำสาระต่าง ๆ มาบูรณาการในการทำงานด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิชาเทคโนโลยีสื่อประสม (ง30201) เรื่อง ตัดต่อภาพยนตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด 8 เรื่อง และแบบทดสอบ ก่อน-หลัง เรียน

คำชี้แจง และคำอธิบายรายวิชา

ความยาว 00:01:03 นาที
เข้าเรียนแล้ว 472 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ 8 เมษายน 2558
เข้าสู่บทเรียน

นำเข้าสู่บทเรียน และแบบทดสอบก่อนเรียน

ความยาว 00:00:00 นาที
เข้าเรียนแล้ว 465 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ 8 เมษายน 2558
เข้าสู่บทเรียน

เริ่มใช้งานโหมด Video Studio Editor

ความยาว 00:06:46 นาที
เข้าเรียนแล้ว 371 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ 8 เมษายน 2558
เข้าสู่บทเรียน

การตัดต่อและแก้ไขไฟล์วิดีโอ (Edit)

ความยาว 00:09:48 นาที
เข้าเรียนแล้ว 343 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ 18 เมษายน 2558
เข้าสู่บทเรียน

การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้งานวิดีโอดูน่าสนใจยิ่งขึ้น (Effect)

ความยาว 00:02:35 นาที
เข้าเรียนแล้ว 328 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ 18 เมษายน 2558
เข้าสู่บทเรียน

การซ้อนวิดีโอแบบ Tuner (Overlay)

ความยาว 00:04:58 นาที
เข้าเรียนแล้ว 467 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ 18 เมษายน 2558
เข้าสู่บทเรียน

การสร้างข้อความให้งานตัดต่อวิดีโอ (Title)

ความยาว 00:03:52 นาที
เข้าเรียนแล้ว 396 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ 22 เมษายน 2558
เข้าสู่บทเรียน

การใส่เสียงประกอบให้งานวิดีโอ (Audio)

ความยาว 00:04:46 นาที
เข้าเรียนแล้ว 513 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ 25 เมษายน 2558
เข้าสู่บทเรียน

การนำผลงานออกไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ (Share)

ความยาว 00:04:36 นาที
เข้าเรียนแล้ว 381 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ 26 เมษายน 2558
เข้าสู่บทเรียน

สร้างโฮมวิดีโออย่างง่ายด้วย Movie Wizard

ความยาว 00:03:35 นาที
เข้าเรียนแล้ว 408 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ 30 เมษายน 2558
เข้าสู่บทเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

ความยาว 00:00:00 นาที
เข้าเรียนแล้ว 373 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ 30 เมษายน 2558
ทำแบบทดสอบ

เกี่ยวกับผู้จัดทำ

นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล

นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ